top of page

Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Claarensteyn Consulting Group (verder te noemen CCG) gevestigd te Heinkenszand

 

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. CCG: Claarensteyn Consulting Group en Claarensteyn Assurantiën, gevestigd te Heinkenszand.

b. cliënt: de contractpartij van CCG;

c. honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) – exclusief kantoorkosten en verschotten als in sub d en e. bedoeld die CCG voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;

d. verschotten, inclusief reis- en verblijfskosten: de kosten die CCG in het belang van de uitvoering van de opdracht of overeengekomen dienstverlening maakt;

e. kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door CCG is

aanvaard en nadat de opdrachtbevestiging , opgesteld door

CCG is ondertekend door de cliënt en is ontvangen door CCG.

b. Een opdracht wordt rechtstreeks aangegaan met CCG, tenzij

anders is overeengekomen. In dat laatste geval is CCG

gerechtigd om ter bestrijding van extra (administratieve)

kosten een toeslag in rekening te brengen op het honorarium.

 

4. Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd

met de verschotten, kantoorkosten 8,5% en omzetbelasting verschuldigd (indien van toepassing).

b. Verrichte werkzaamheden worden indien de uitvoering van een opdracht

zich uitstrekt over een langere periode dan 14 dagen, tussentijds in rekening gebracht. CCG is gerechtigd het overeengekomen uurtarief jaarlijks ingaande 1 januari van elk nieuw jaar aan te passen met eenzelfde percentage als de aanpassing van het bij CCG gehanteerde standaard uurtarief.

c. Op verzoek van de cliënt wordt hem een specificatie van de declaratie

verstrekt.

d. CCG is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen.

Een voorschot wordt verrekend met de eind afrekening van de opdracht.

e. Indien cliënt voorafgaand aan de ingangsdatum van de voorziening (zijnde een verzekeringsovereenkomst of een pensioenverzekeringsovereenkomst) danwel binnen de eerste 3 maanden van de looptijd van deze voorziening besluit om af te zien van deze voorziening om welke reden dan ook, heeft CCG het recht om de gewerkte uren bij cliënt in rekening te brengen conform de dan geldende uurtarieven zoals vermeld op de website https://claarensteynconsultinggroup.nl/tarievenpagina/

ookal is in eerste instantie op provisiebasis gewerkt.

f. Indien tijdens het overnametraject van verzekeringen blijkt dat er minder dan 20% provisie op de overgenomen polissen van toepassing is dan heeft CCG het recht om voor deze verzekeringen haar eigen tarieven te hanteren en in rekening te brengen, conform het dan geldende tarievenoverzicht als vermeld op de website https://claarensteynconsultinggroup.nl/tarievenpagina/

 

5. Betaling

a. Betaling van de declaraties van CCG dient te geschieden binnen 8 dagen na

factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van

rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan 1% van

het openstaande saldo per maand verschuldigd, met een minimum aan

incassokosten van 10% van de openstaande vordering.

 

b. Indien CCG invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in

verzuim is, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten vallende

op die invordering, met een minimum van 15% van het openstaande saldo,

ten laste van cliënt.

 

6. Aansprakelijkheid

a. Cliënt is gehouden CCG juiste informatie te verschaffen op straffe van verval

van elke aanspraak, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook, jegens CCG.

De cliënt vrijwaart CCG voor aanspraken van derden indien hij voormelde

verplichting niet is nagekomen.

b. De aansprakelijkheid van CCG voor schade, voortvloeiende uit of verband

houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het

bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval

aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico volgens de betreffende

polis.

c. Indien en voor zover geen uitkering op grond van de

aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden is iedere

aansprakelijkheid beperkt tot het door CCG in de betreffende zaak

gedeclareerde en ontvangen bedrag tot een maximum van € 2500, dit voor zover de

schade wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. CCG is

niet aansprakelijk voor tekortkomingen van (door haar ingeschakelde)

derden. Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten. De

opdrachtgever vrijwaart CCG tegen alle aanspraken van derden.

d. Bij het inschakelen van derden zal CCG steeds de nodige zorgvuldigheid in

acht nemen. CCG is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet

aansprakelijk.

e. Iedere vordering van de opdrachtgever jegens CCG , behalve

de vordering van opdrachtgever die door CCG is erkend, vervalt na

verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

 

7. Contractsduur en opzegging advies-, bemiddelings- en/of servicediensten

Dienstverleningsjaar

Het dienstverleningsjaar loopt (indien niet anders overeengekomen) steeds van 1

januari tot 1 januari van elk jaar.

Contractsduur

Er geldt een contract voor een 1 jaar, met stilzwijgende verlenging, het contract is per

jaar opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 kwartaal.

 

8. Geschillen

a. De rechtsverhouding tussen CCG en de cliënt wordt beheerst door het

Nederlandse recht.

b. Geschillen die de rechtsverhouding tussen CCG en de cliënt voortvloeien

kunnen ter beslechting uitsluitend aan de bevoegde rechter te Middelburg worden voorgelegd.

2. Dienstverleningsdocument

Wat kunt u van Claarensteyn Consulting Group (CCG) verwachten?

CCG staat voor een persoonlijk en onafhankelijk advies. Wij werken samen met de belangrijkste verzekeraars, beursmakelaars en pensioenbureau’s in Nederland en gaan voor u op zoek naar de beste financiële aanbieding en advies.

Uw advies wordt uitgevoerd door een gecertificeerde verzekerings- en pensioenadviseur. U kunt bij ons terecht voor alle vragen op het gebied van risicomanagement, verzekeringen, bancaire spaar- en pensioenoplossingen, pensioenadvies & actuariële berekeningen. Tevens helpen wij u graag bij het inzichtelijk maken van uw inkomen en vermogen (financiële planning) voor nu en in de toekomst. Ook directeur-grootaandeelhouders en werkgevers kunnen bij ons terecht voor een pensioenoplossing op maat.

Zo gaat CCG te werk

1. Inventariseren van uw persoonlijke of specifieke (financiële) situatie (zakelijk of privé), uw wensen en doelstellingen. Dit gebeurd met behulp van het opstellen van een klantprofiel, een kennis & ervaringsanalyse, inventarisatielijsten. Daarnaast wordt bij een pensioenadvies standaard een betaalbaarheidsanalyse en een BPF-toets uitgevoerd. al deze onderdelen zijn verplicht vanuit de Wet Financieel Toezicht.

2. Analyseren van de verkregen informatie in relatie tot uw specifieke vraag.

3. Advies geven op basis van uw specifieke situatie.

4. Offertes aanvragen bij verzekeraars.

5. Na uw akkoord worden de offertes omgezet in een contract: verzekering, bancaire rekening of een pensioencontract.

6. Periodiek onderhoud, periodiek beoordelen wij uw situatie opnieuw en onderhouden wij uw financiële producten die u bij ons heeft lopen.

Let op: Al deze onderdelen zijn verplicht vanuit de Wet Financieel Toezicht.

Vervolg

Na het eerder genoemde kennismakingsgesprek volgen de stappen 1 tot en met 6, zoals hierboven genoemd. Wij bespreken vooraf het plan van aanpak en zo mogelijk een urenbegroting met u. U ontvangt onze offerte tevens opdracht bevestiging. Pas nadat wij deze getekend van u hebben ontvangen begint onze dienstverlening.

Wat verwachten wij van u?

Een goed advies begint bij de juiste uitgangspunten. Wij vragen dan ook om de juiste informatie aan te leveren en om relevante overige informatie die van invloed kan zijn op het advies zo spoedig mogelijk schriftelijk of per e-mail aan ons te verstrekken.

Als er tijdens de looptijd van de contracten/verzekeringen wijzigingen optreden in uw situatie die mogelijk consequenties kunnen hebben voor het lopende contract/verzekering dan verwachten wij dat u dit tijdig aan ons doorgeeft.

Wettelijke zorgplicht en interne dossiervorming

Onze werkzaamheden zijn onderworpen aan de wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat wij alle werkzaamheden en activiteiten in onze systemen/dossiers dienen vast te leggen.

Tarieven dienstverlening

Als u kiest voor onze dienstverlening, c.q. ons werkzaamheden laat verrichten, dan rekenenen wij hiervoor een vergoeding. Deze kan bestaan uit een vaste fee, een vergoeding op basis van een uurtarief, provisie, een doorlopende vergoeding voor een serviceabonnement, danwel administratiefee of een combinatie hiervan. Onze tarieven voor 2018 kunt u terugvinden op onze website onder het kopje “tarieven”.

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en dienstverleningsdocument met bijlage dienstverlening van toepassing. U kunt deze documenten vinden op onze website onder het kopje “algemene voorwaarden”.

Vergunning

Door middel van permanente educatie houden wij ons kennisniveau op peil. Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij hebben ons kantoor een vergunning verleend voor het adviseren en bemiddelen op de volgende gebieden:

-Levensverzekeringen

-Schadeverzekeringen

-Pensioenverzekeringen / pensioenadvies

Ons kantoor is ingeschreven in het Wft register, onder nummer: 12019250. Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt binnen de grenzen van de polis dekking voor aanspraken die verband houden met eventuele beroepsfouten.

Klachten

Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachteninstituut:

Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon : 0900-fklacht ofwel 0900-355.22.48

E-mail : info@kifid.nl

Internet : www.kifid.nl 

3. Privacy statement

Over Claarensteyn Consulting Group (CCG)

CCG is toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening verwerkt CCG persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en financiële gegevens. Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens verwerken zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens voor bijvoorbeeld het afsluiten van ongevallen, ziektekosten- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen en het behandelen van schades. Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan CCG informatie verzamelen bij derde partijen. Die informatie kan gegevens betreffen zoals uw naam, adres, e-mailadres en demografische kenmerken. Deze informatie kan worden opgeslagen op interne systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben de betrokken CCG-medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor CCG de gegevens verwerkt. CCG verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder het bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringen, schadebehandeling, advisering op het gebied van risicobeheersing, advisering met betrekking tot pensioenen en verzuimbegeleiding, onderzoek naar klanttevredenheid, interne rapportage, statistische analyse en het op de markt brengen van producten en diensten van CCG. Daarnaast raadpleegt CCG ook derde partijen voor gegevens met betrekking tot fraude en kredietwaardigheid. In deze gevallen heeft CCG een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in, zoals verzekeraars (voor het sluiten van verzekeringen), expertisebureaus (voor werkzaamheden in het geval van schade) en onderzoeksbureaus in het kader van benodigde rapportages. In die gevallen zullen deze derde partijen ook uw gegevens verwerken. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het uitvoering geven aan de (verzekerings-)overeenkomst of er ligt er een gerechtvaardigd belang aan ten grondslag. CCG zal uw persoonsgegevens niet verkopen.

CCG zal zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU of een vergunning.

 

Beveiligingsniveau

Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft CCG een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

 

Automatische gegevensverzameling

CCG kan tijdens uw bezoek aan een CCG-website of het gebruik van mobiele apps ook informatie verzamelen door middel van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u één van onze websites of apps bezoekt. In deze bestanden wordt informatie over uw website/app-bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. CCG biedt de mogelijkheid om niet akkoord te gaan met deze automatische gegevensverwerkingen. Dat kan betekenen dat het niet mogelijk zal zijn voor CCG om de dienstverlening (volledig) te leveren.

 

Geautomatiseerde verwerking

Bij het aanvragen van bepaalde (veel voorkomende) verzekeringen kan sprake zijn van geautomatiseerde verwerking en besluitvorming. Dat betekent dat acceptatie of afwijzing plaatsvindt aan de hand van door u op een website of aanvraagformulier ingevulde gegevens. Zowel ons reeds bekende gegevens als gegevens van derde partijen kunnen worden gebruikt voor de besluitvorming. Aan u wordt wel telkens de mogelijkheid geboden van persoonlijke tussenkomst.

U heeft de mogelijkheid zich tegen de geautomatiseerde verwerking te verzetten. U kunt daartoe contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming van CCG (zie contactgegevens verderop in dit Statement).

 

Websites van derden

Via websites van CCG kunt u doorklikken naar andere websites die beheerd worden door CCG. CCG kan ook links aanbieden naar websites die niet door CCG worden beheerd. Deze websites worden niet door CCG gecontroleerd en CCG is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de inhoud van deze externe websites.

 

Bewaartermijn

Gezien de wettelijke (o.a. WWFT) en contractuele verplichtingen die wij hebben zullen wij klantdossiers minimaal 5 jaar bewaren.

 

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

U heeft recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door CCG en het recht die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen. Voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Daartoe, en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0113-216643.

CCG bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient CCG gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie. Na afloop van de bewaartermijnen zal CCG de gegevens verwijderen.

Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen voordat deze online is geplaatst. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan aan info@claarensteyn.nl of schrijf ons op het volgende adres:

Claarensteyn Consulting Group

Heinkenszandseweg 51

4451nw Heinkenszand

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris voor de gegevensbescherming: dhr. M.G.M. Suylen 0113-216643. 

bottom of page