top of page
CPV.png

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Bijgewerkt op: 16 mei 2021

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije) beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Bij sommige beroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verplichte verzekering.

Hoe ontstaat aansprakelijkheid Tijdsdruk en complexiteit van veel werk is dagelijkse kost voor bedrijven of ZZP-ers. Maar ook een voedingsbodem voor fouten. Dat is meestal geen probleem en kan onderling worden opgelost. Maar soms heeft het forse financiële gevolgen. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering lost dat soort problemen vaak op. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de risico’s af die specifiek gelden voor uw beroep of bedrijfsactiviteiten. En let op: stommiteiten zijn dus ook gewoon verzekerd; ook van uw medewerkers.

Hoeveel verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering Meestal wordt het verzekerd bedrag gekozen afhankelijk van het mogelijke financiële risico dat binnen een beroep wordt gelopen. Verzekerde bedragen starten vaak op € 250.000,- per aanspraak eenmalig per jaar. Op verzoek is het mogelijk dit bedrag (tegen een opslag) te verhogen naar € 500.000,- of € 1.000.000,-. Ook kan het aantal claims per jaar vaak verhoogd worden naar twee claims per jaar.

Niet verzekeren Dat scheelt natuurlijk premie maar wees erop attent dat een claim die niet betaald kan worden binnen een bedrijf (of door een ZZP-er) de schadeclaim tot privé claims kunnen leiden. Een ZZP-er kan dan gedwongen worden zijn privé middelen aan te spreken. Maar ook bestuurders van een bedrijf lopen gevaar.

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid

 1. Beroepsaansprakelijkheid

 2. Vermogensschade. Dat is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.wordt verzekerd

 3. Bedrijfsaansprakelijkheid (wiki)

 4. Letselschade. Letsel of aantasting van de gezondheid van personen al dan niet de dood tot gevolg hebbend met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

 5. Zaakschade. Beschadiging, vernietiging of verlies van zaken, alsmede het verontreinigd of vuil worden van zaken en het zich daarop of daarin bevinden van vreemde stoffen met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.

Omschrijving dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft de volgende dekking:

 1. Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.

 2. De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals

 3. verweerkosten,

 4. kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of

 5. civielrechtelijke procedure.


Wie is verzekerd bij beroepsaansprakelijkheidsverzekering Naast de verzekeringnemer (polis-eigenaar) zijn ook de volgende personen verzekerd:

 1. alle overige in de verzekering vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen. Het is dus verstandig altijd goed te kijken wie er onder de verantwoordelijkheid van de verzekeringsnemer vallen. Vergeet dus niet de individuele (holding) van de bestuurders mee te nemen in de aanvraag.

 2. de directeuren, vennoten, maten, bestuurders, commissarissen/ toezichthouders en medebeleidsbepalers;

 3. ondergeschikten van de hiervoor genoemde verzekerden.

Zijn eigen leveringsvoorwaarden noodzakelijk? Voor veel beroepen hebben verzekeringsmaatschappijen geen verplichting tot het hanteren van algemene leveringsvoorwaarden. Echter, als er voor de verzekeringsmaatschappij acceptabele leveringsvoorwaarden worden gehanteerd zullen zij een korting verlenen op de premie. Het voordeel is dat dus ook eigen wensen in de algemene voorwaarden kunnen worden opgenomen. Wanneer het haalbaar is om naar uw opdrachtgever(s) algemene- of leveringsvoorwaarden van toepassing te laten zijn, geniet dit natuurlijk de voorkeur. Tips leveringsvoorwaarden Een aantal tips met betrekking tot algemene of leveringsvoorwaarden en het juist toepassen hiervan;

 1. Zorg voor actuele algemene voorwaarden en laat deze minimaal eens per drie jaar toetsen door een jurist of rechtsbijstandsverzekeraar. Voorkeur verdient soms branchevoorwaarden. Die zullen minder snel als onredelijk worden gezien.

 2. Wees voorzichtig met het gebruiken van gekopieerde voorwaarden van derden.

 3. Zorg ervoor dat “reproduceerbaar” valt te maken dat u uw voorwaarden in de pré contractuele fase ter beschikking hebt gesteld. Denk hierbij aan bewaren van offertes met vermelding van voorwaarden, kopie mail waaruit blijkt dat u uw voorwaarden heeft bijgesloten, etc.

Wat is niet verzekerd? De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dus géén dekking voor:

 • Algemene bedrijfsaansprakelijkheid

 • Werkgeversaansprakelijkheid

 • Productenaansprakelijkheid

 • Milieu-aansprakelijkheid

 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Uitsluitingen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt vaak geen dekking voor:

 1. Aansprakelijkheidsverhogende bedingen. aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit een boete-, vrijwarings-, garantie-, schadevergoedings- of een ander soortgelijk beding, behalve indien en voor zover zonder een dergelijk beding aansprakelijkheid zou hebben bestaan;

 2. Bekende omstandigheden. aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit omstandigheden die een verzekerde voor de ingangsdatum van de verzekering bekend waren of behoorden te zijn;

 3. Bestuurdersaansprakelijkheid. Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit een handelen of nalaten in de hoedanigheid van bestuurder, medebeleidsbepaler, commissaris of toezichthouder van een rechtspersoon;

 4. Fraude en vermogensdelicten. Aanspraken die verband houden met en/of voortvloeien uit frauduleuze handelingen of vermogensdelicten zoals afpersing, diefstal, verduistering, bedrog, valsheid in geschrifte en bedreiging;

 5. Honorarium, salarissen, verschotten en onkosten. het honorarium, het salaris, de verschotten en de onkosten van een verzekerde, als deze als gevolg van een beroepsfout niet aan de cliënt in rekening kan brengen of zijn cliënt het recht heeft deze van een verzekerde terug te vorderen;

 6. Molest en atoom. Schade veroorzaakt door een groot molest (gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij).

 7. Opnieuw presteren. De kosten die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw of alsnog verrichten van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde verrichte werkzaamheden;

 8. Opzet. aanspraken tot vergoeding van schade die het beoogde of zekere gevolg is van een beroepsfout van een verzekerde. Bij opzet van een ondergeschikte behouden de overige verzekerden recht op dekking mits deze verzekerden hiervan geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

Meer informatie? Neem hier contact met ons op.
17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page