top of page
CPV.png

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurders- of commissarissenaansprakelijkheid is de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders of commissarissen voor de gevolgen van verwijtbaar handelen (of nalaten). Voor dekking bestaan maatwerkpolissen.


Polisdekking

De verzekering voor bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheid dekt tot maximaal het verzekerde bedrag de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders voor vermogensschade. Het gaat daarbij om schade geleden door de rechtspersoon zelf en/of door derden, die het gevolg is van verwijtbaar fout bestuur gedurende de zittingsperiode.

Onder vermogensschade wordt verstaan financieel nadeel zonder dat er sprake is van schade aan zaken of personen. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/of personen, valt onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Verdere informatie

Door recente wetswijzigingen en jurisprudentie ontstaat steeds eerder de kans dat bestuurders en commissarissen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de financiële gevolgen van bestuursfouten.

In 1987 traden de Wet bestuurdersaansprakelijkheid en de Wet bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement in werking. Deze en andere specifieke regels over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, vinden we voornamelijk in boek 2 BW. Daarnaast kan de persoonlijke aansprakelijkheid voortvloeien uit ander recht, zoals artikel 162 van boek 6 BW (onrechtmatige daad). 

De verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden in hun specifieke hoedanigheid van bestuurder en/of commissaris. Het gaat daarbij in de regel om natuurlijke personen. De polis biedt gewoonlijk werelddekking, maar vaak wel met uitzondering van aanspraken die zijn gebaseerd op het recht van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en/of Australië.

Verweer belangrijk dekkingselement

Een bestuurder kan te maken krijgen met onterechte claims. ls dat het geval is, dan moet daartegen verweer worden gevoerd. De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt daarvoor geen oplossing, omdat deze alleen in actie komt als het gaat om materiele schade of letsel  (en eventuele daaruit voorvloeiende gevolgschade).

Het bestuur dat beschikt over een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid heeft bij dergelijke claims ook dekking voor verweer. De kosten van verweer kunnen in deze situaties hoog oplopen. Vooral als bij het verweer ook externe specialisten, zoals advocaten, betrokken worden. De verzekeraar neemt die kosten dan voor zijn rekening.

Beperkingen in de voorwaarden

Niet alle fouten zijn verzekerd. Belangrijke dekkingsbeperkingen zijn:

Fouten die zijn gemaakt voor de ingangsdatum van de verzekering;Milieuverontreiniging;Ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerde(n) en/of derden;Schade als gevolg van het niet tot stand brengen en/of in stand houden van een adequaat pakket verzekeringen ten behoeve van de rechtspersoon;Aansprakelijkheid die alleen is gebaseerd op boete-, garantie-, vrijwarings- of ander beding van gelijke strekking;Rechtsvorderingen van een verzekerde op de rechtspersoon.


Voor wie noodzakelijk?

Bestuurders en commissarissen van rechtspersonen kunnen groot belang hebben bij dekking. Daartoe worden ook gerekend degenen die het beleid van de rechtspersoon bepalen, voor zover zij in dienst zijn van de rechtspersoon. Anderen, zoals tweedegraadsbestuurders, kunnen zo nodig uitdrukkelijk worden meeverzekerd.

De premie

De premie hangt af van het aantal verzekerden, omvang, doelstellingen en complexiteit van de rechtspersoon. Voor acceptatie en het vaststellen van de premie moeten jaarverslagen van de afgelopen drie jaar worden overgelegd.Gaat het om een nieuwe rechtspersoon, dan is acceptatie vaak toch mogelijk, mits bij aanvraag, naast de oprichtingsakte, ook de openingsbalans en 1e begroting worden overgelegd.


2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page