top of page
CPV.png

Construction All-risk verzekering

CAR-verzekering


Het betalen van een CAR-verzekering premie voor de bouw bepaalt voor een gedeelte de prijs van de bouw. Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw betalen deze CAR-verzekering premie vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wat is een CAR-verzekering? De CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. De CAR-verzekering premie is dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking en premie van deze polis is vergelijkbaar met die van de CAR-verzekering premie en dekking. De CAR-verzekering is een ‘projectverzekering‘. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De CAR-verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben. Doel van de CAR-verzekering Een CAR-verzekering premie betalen strekt ertoe om de partijen die bij de totstandkoming van een bouwwerk betrokken zijn, te beschermen tegen de financiële gevolgen van materiële schade en/of verlies of vernietiging die tijdens de totstandbrenging van een bouwwerk kan optreden. Indien de bij de bouw betrokken partijen geen verzekering zouden afsluiten, dan lopen ze het risico dat een optredende schade voor eigen rekening komt. Wordt alles verzekerd? Desalniettemin roept de naam ‘Constructie All Risks-verzekering’ het vermoeden op dat deze verzekering alle risico’s met betrekking tot de totstandbrenging van een bouwwerk dekt en de bij de bouw betrokkenen in alle denkbare gevallen beschermd zijn tegen de financiële gevolgen van een optredende schade. Dit is niet juist. Net als iedere andere verzekering, kent een CAR-verzekering premie immers ook uitsluitingen. Een CAR-verzekering wentelt dus niet alle risico’s van partijen af. Bovendien dekt een CAR-verzekering alleen ‘onvoorzienbare’ schade. Een stringente uitspraak omtrent de vraag wanneer een opgetreden schade wel of niet ‘voorzienbaar’ is, is echter moeilijk te geven. De verzekeringspraktijk beoordeelt van geval tot geval in hoeverre een optredende schade al dan niet voorzienbaar was. Uitsluitingen Posten die voor een CAR-verzekering premie niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

 1. met name genoemde standaard uitsluitingen in de polis (oorlog, molest e.d.)

 2. bedrijfsschade van de verzekerde partijen

 3. schade aan of verlies van het werk of enig deel daarvan, dat voor de oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het directe gevolg is van zodanig gebruik.

 4. gebreken in materialen, ontwerp of uitvoering van de werkzaamheden. Indien evenwel zulke gebreken resulteren in verlies en/of materiële beschadiging dan zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn. Verzekeraars zullen de kosten van verbetering en/of de meerkosten van verandering in ontwerp of toepassing van materialen van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde materialen evenwel niet vergoeden;

 5. schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade; · verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.

Twee soorten bedrijfsschade:

 1. de bedrijfsschade van de opdrachtgever door schade aan zijn bestaande eigendommen (door schade aan een bestaande fabriek ten gevolge van werkzaamheden aan de nieuwe, lijdt de opdrachtgever bedrijfsschade);

 2. de bedrijfsschade door te late oplevering ten gevolge van een onder de rubriek ‘het werk’ van de CAR-verzekering gedekte schade.

Bedrijfsschade wordt niet standaard meeverzekerd binnen een CAR-verzekering premie. Vandaar dat hier geen aparte rubriek voor is opgenomen.

Duur van de verzekering De CAR-verzekering is een verzekering tegen materiële schade die optreedt tijdens de uitvoeringsfase van een bouwwerk. Dit betekent dat voor een CAR-verzekering premie in principe een verzekerde termijn wordt gekocht die loopt vanaf de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Vanaf dat moment dient de eigenaar van het gebouwde er in principe zorg voor te dragen dat dit voldoende verzekerd is.In het projectbestek kan echter voorgeschreven worden dat in aansluiting op de oplevering een onderhoudstermijn intreedt. Gedurende de onderhoudstermijn zal de aannemer gebreken die zich aan het gebouwde voordoen herstellen. Ook gedurende deze termijn zal het werk moeten zijn verzekerd tegen brand en andere gevaren.De dekking op basis van de CAR-verzekering is in verband met de aard van de onderhoudstermijn echter beperkt.

Polisrubrieken Uit een CAR-verzekering premie kunnen een aantal rubrieken (secties) aangekocht worden.

 1. · de verzekering van het werk of de werken;

 2. · de verzekering van aansprakelijkheid;

 3. · de verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever;

 4. · de verzekering van persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van de verzekerden;

 5. · de verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;

 6. · de verzekering van transport van bouwstoffen.

De verzekering van het werk Onder ‘het werk’ kunnen we verstaan ‘de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd zijn zodra zij zich op het bouwterrein bevinden’. Ook kunnen hieronder alle tijdelijke of permanente hulpwerken zoals steigers en bekistingen worden thuisgebracht. De beschrijving van ‘het werk’ is dus plaatsgebonden en houdt in die zin dus een beperking in. Een groot gedeelte van een CAR-verzekering premie wordt hiervoor bestemd. De verzekering van aansprakelijkheid De aansprakelijkheid regelt de geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover derden en tegenover elkaar. In principe geldt ook hier alleen dekking bij schade door materiële beschadiging. Vermogensschade (van derden) wordt dus alleen gedekt als deze een gevolgschade is van een materiële beschadiging.Om te bewerkstelligen dat de verzekerden ten opzichte van elkaar verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid dient in de polis bepaald te zijn dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Een afweging van de belangen “dubbele dekking” en “dubbele CAR-verzekering premie betaling” kan soms echter nuttig zijn. Vooral als de opdrachtgever de CAR-verzekering afsluit, is het meedekken van de sectie aansprakelijkheid voor hem gewenst. Het omgekeerde gaat echter niet op. Wordt de sectie aansprakelijkheid meegedekt op de CAR-verzekering, dan kan de (algemene) aansprakelijkheidsverzekering niet opgezegd worden omdat de CAR-verzekering – ook met betrekking tot de sectie aansprakelijkheid – tijd- en bouwplaatsgebonden is. Dit impliceert onder meer dat een sectie aansprakelijkheid op een CAR-verzekering geen dekking geeft voor buiten de bouwplaats (op kantoor bijvoorbeeld) aan derden toegebrachte schade, terwijl er op de CAR-polis uiteraard ook geen productaansprakelijkheid is, daar de CAR-verzekering premie betaling in principe eindigt bij oplevering.

De verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever Bestaande eigendommen van de opdrachtgever zijn niet verzekerd onder de rubriek ‘het werk’ omdat met ‘het werk’ het te bouwen object wordt bedoeld. Ze vallen ook niet zonder meer onder de rubriek ‘aansprakelijkheid’. In de rubriek ‘aansprakelijkheid’ is een uitsluiting opgenomen ten aanzien van de goederen die verzekerde ter bewerking of in bewaring en/of beheer onder zich heeft (opzichtclausule). Bovendien kan het voorkomen dat de opdrachtgever de schade veroorzaakt heeft.Hij kan zichzelf immers niet als eigenaar van de goederen aansprakelijk stellen. Wil men echter het risico van materiële schade aan bestaande eigendommen, welke is veroorzaakt door omstandigheden die met de bouw verband houden verzekeren, dan geschiedt dit onder de rubriek ‘schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever’. Gecontroleerd moet worden of deze sectie is uitgebreid met dekking van schade aan andere eigendommen welke deel uitmaken van het werk en andere eigendommen waarvoor een opdrachtgever aansprakelijk is (uiteraard voor zover niet reeds in de rubriek ‘het werk’ meegedekt).Dit is vooral van belang bij aanbouw, renovatie en verbouw, maar ook indien meer aannemers op een project werkzaam zijn en de desbetreffende werken niet gelijktijdig worden opgeleverd. Door het expliciet meedekken van eigendommen binnen een CAR-verzekering premie die verzekerde onder zijn opzicht of in bewerking heeft, wordt voorzien in de ‘leemte’ die ontstaat door de opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering.


De verzekering van persoonlijke eigendommen van verzekerden en van personeel van verzekerden

Desgewenst kunnen binnen de CAR-verzekering premie de persoonlijke eigendommen (exclusief geld en geldswaardige papieren) van hen die bij de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn verzekerd worden. Persoonlijke eigendommen maken geen deel uit van het ‘werk’ als zodanig.


De verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel

Schade aan het hulpmaterieel, keten, loodsen, klein materieel en gereedschap kan veelal apart worden meeverzekerd. Uitgesloten is altijd schade aan varend en drijvend materieel, draglines, kranen, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen/werktuigen. Hier dient zo nodig een aparte casco verzekering voor afgesloten te worden. Wel kunnen bouwliften bij de CAR-verzekering premie onder deze sectie worden verzekerd.


De verzekering van transport van bouwstoffen

Indien men zaken die nog niet in het werk gebracht zijn en die zich nog buiten de bouwlocatie bevinden wenst te verzekeren dan dient dit specifiek beschreven te worden voor de periode dat deze zaken zich buiten het bouwterrein bevinden.Gecontroleerd moet worden of deze (opslag)risico’s, alsmede het transport van het voor de bouw bestemde materiaal naar het werk voldoende op transport- of andere specifieke polissen is meeverzekerd. Zo niet dan dient hiervoor binnen de CAR-verzekering premie een voorziening getroffen te worden.


Meer informatie? Neem hier contact met ons op.
31 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page