top of page
CPV.png

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Bijgewerkt op: 3 sep. 2019
Een aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven wordt in de volksmond ook wel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering genoemd. Hieronder een uitgebreide uitleg over deze verzekering met veel tips en premie.

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiële schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven wordt ook vaak bedrijfsaansprakelijkheid genoemd.De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.


Verzekerden

Verzekerd zijn de onderneming, de ondernemer, diens ondergeschikten/werknemers, meewerkende familieleden alsmede de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Het komt regelmatig voor dat bestuurders en commissarissen ook staan genoemd op het polisblad. Regelmatig hebben personeelsverenigingen en pensioenfondsen een aparte rechtspersoonlijkheid echter zij zijn wel mee te verzekeren op uw Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven.


Premie en omschrijving

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave. Een goede omschrijving van de verzekerde hoedanigheid en de verzekerde producten c.q. dienstverlening is van essentieel belang. Verzekeraars bieden geen activiteiten anders dan die omschreven zijn in de hoedanigheid. Noem dus bij het aangaan van een verzekering ook al uw nevenactiviteiten. Ze kunnen de premie verhoging maar vaak ook positief beïnvloeden.


Premiefactoren

Elk bedrijf of organisatie heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven nodig. Welke premie u gaat betalen is van een aantal factoren afhankelijk. De belangrijkste factoren zijn:

   Gevarenklasse   Hoogte van de verzekerde bedragen   Export (naar welke landen en in welke mate)   Hoogte van het eigen risico.


Verschil met beroepsaansprakelijkheid

Bij Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven AVB wordt verzekerd zaak- en letselschade. Bij beroepsaansprakelijkheid is alleen sprake van een risico op vermogenschade.

Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.


Wat is niet verzekerd

Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een  milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt.schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.


Bijzonderheden 

De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.


Eigen risico

De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.


Dekking en voorwaarden

Sommige polissen bepalen niet dat de schade moet zijn ontstaan maar moet zijn veroorzaakt, of moet zijn ontstaan en veroorzaakt, binnen de verzekeringsduur. Voor u als (aspirant-)verzekerde is dit van belang omdat het mogelijk is dat u bij het (over-/af-)sluiten van een AVB met een dekkingsgat kan komen te zitten; en dit is niet wenselijk. Men spreekt ook wel van het inlooprisico en het uitlooprisico.


Uitsluitingen Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Elke verzekeraar hanteert zijn eigen voorwaarden. Echter de meest gangbare en meest voorkomende uitsluitingen zijn:

           Opzet

           Milieuschade

           Schade door/met motorrijtuigen en/of luchtvaartuigen

           Schade aan geleverde zaken

           Overtreding van voorschriften

           Schade aan geleverde zaken (dit is het zogenaamde ondernemersrisico)

           Molest, atoomkernreactie en brand

           Risicoverzwarende bedingen

           Zaken onder opzicht

           Zuivere vermogensschade


Schadebegrip

Gedekt is de schade die zijn toegebracht aan personen of zaken en de eventuele gevolgschade die daaruit voortvloeit. Zuivere vermogensschade is niet verzekerd. Schade aan de goederen van verzekeringnemer zelf zijn ook niet verzekerd. Schade aan goederen van andere verzekerden (denk bijvoorbeeld aan uw personeel) zijn wel verzekerd.


Schadevergoeding Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Indien u aansprakelijk wordt gesteld door een derde zal de verzekeraar de zaak voor u behandelen en verder onderzoek doen naar de oorzaak van de schade.  Indien de verzekeraar namens u aansprakelijkheid erkent wordt het schade bedrag, eventueel onder aftrek van het eigen risico, rechtstreeks aan de benadeelde derde uitgekeerd. Ook al heeft u vorderingen.


Regres

Brandverzekeraars mogen de schade verhalen op een eventuele aansprakelijke derde (dit kunt ú zijn). Hierbij kunt u denken aan ontploffing-, schroei-, zeng, smelt-, rook/roet-, water- en olieschade.  Verzekeraars hebben overigens onderling afgesproken dan brandschaden niet worden verhaalt op particulieren omdat deze minder draagkrachtig zijn.

1 weergave0 opmerkingen
bottom of page