top of page
CPV.png

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte: premiekorting en meer

Werkgevers ontvangen met ingang van 2021 via een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing van in totaal 450 miljoen euro. Deze korting bestaat uit een vast bedrag per (inhoudingsplichtige) werkgever. Dat is een van de maatregelen om de loondoorbetalingsverplichtingen eenvoudiger, duidelijker en goedkoper maken. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft hierover afspraken gemaakt met werkgevers.

Aangezien ruim 90 procent van de werkgevers minder dan 25 werknemers (gerekend met minder dan 25 keer de gemiddelde premieplichtige loonsom) in dienst heeft, zal deze korting voornamelijk neerslaan bij kleine werkgevers. De minister zet in op het vervangen van de korting door invoeren van een gedifferentieerde Aof-premie uiterlijk per 2024.

Minister Koolmees merkt daarnaast op dat hij ruimte ziet voor de werkgevers en werknemers om cao-afspraken te beperken waarbij de wettelijk loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot vrijwel het volledige salaris.

Koolmees is blij met de gemaakte afspraken: 

“We zetten samen een grote stap om een lang slepend probleem aan te pakken. Tegelijkertijd blijven alle rechten van de zieke werknemers hetzelfde.’’


Pakket maatregelen

Het gaat om een pakket dat beter aansluit bij de behoeften van met name kleine werkgevers, maar ook (middel)grote werkgevers profiteren van een groot deel van de maatregelen. Dit pakket moet leiden tot het aannemen van meer vast personeel.

Het pakket bestaat uit de volgende maatregelen: 


1 MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

De minister heeft met MKB Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland (hierna werkgeversorganisaties) en het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt over een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering per 1 januari 2020, waardoor kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. 

Intentie van een MKB verzuim-ontzorg-verzekering is, naast de dekking van het financiële risico, het helpen van de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte, inclusief een transparant, goed en betaalbaar dienstverleningspakket voor die twee jaar en zodoende de werkgever helpen met het beperken van (langdurig) verzuim van zijn werknemers.

De verzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor een eventuele loonsanctie (bij het opvolgen van de adviezen van de verzekeraar) niet voor rekening van de werkgever komt.


2 Premiekorting loondoorbetaling

Koolmees zet in op een jaarlijkse financiële tegemoetkoming per 2021 via een premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling ter hoogte van totaal 450 miljoen euro, waar met name de kleine werkgevers van profiteren.


3 Advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets

De bewindsman maakt per 1 januari 2021 het medisch advies van de bedrijfsarts bij de toets op re-integratie-inspanningen (RIV-toets) leidend. Op basis van dit advies richten werkgever en werknemer immers het re-integratietraject in. Om te stimuleren dat het medisch advies van de bedrijfsarts en het medisch oordeel van de verzekeringsarts gebaseerd zijn op gelijke uitgangspunten investeert het kabinet in de periode 2019-2022 cumulatief 10 miljoen euro in kwaliteitsintensivering. 


4 Betere transparantie rond loondoorbetaling

– De minister zet stappen om de transparantie rondom loondoorbetaling te verbeteren. Hij gaat met UWV in gesprek over hoe UWV de RIV-toets op een landelijk uniforme wijze uitvoert en de wijze waarop met kleine werkgevers rekening gehouden wordt, met als doel dat de toetsing door UWV transparanter wordt voor werknemers en werkgevers. 


5 Grip op tweede spoor

Werkgevers krijgen meer grip op het tweede spoor doordat de rol van de werknemer zal verstevigen en door de te bieden ruimte voor experimenten tweede spoor die kunnen leiden tot meer re-integratie bij een andere werkgever. Effect t.o.v. regeerakkoord 

Het nieuwe pakket aan maatregelen voor loondoorbetaling bij ziekte leidt tot verschuivingen in het budgettaire beeld die binnen de in het regeerakkoord gestelde kaders passen. In de begroting 2020 volgt informatie over de budgettaire uitwerking van de maatregelen op het terrein van loondoorbetaling bij ziekte en de WIA.

1 weergave0 opmerkingen
bottom of page