top of page
CPV.png

PENSIOENGEVOLGEN BIJ FUSIES EN OVERNAMES


Het lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, een fusie of overname van een bedrijf. De koper betaalt de vraagprijs en is daarna de trotse bezitter van nóg een onderneming. In werkelijkheid is het echter niet zo simpel. Voordat de koper akkoord gaat is het van essentieel belang om een due diligence-onderzoek uit te voeren. Dat betekent dat er wordt onderzocht wat de verplichtingen en risico’s zijn die de koper aangaat met het overnemen van een ander bedrijf. Een belangrijk aandachtspunt is de pensioenverplichting. Lopende pensioenregelingen en premieachterstanden van de verkopende partij kunnen tot grote onvoorziene kostenposten leiden. Deze verplichtingen en risico’s moeten worden meegewogen in de uiteindelijke waarde van het bedrijf voorafgaand aan de fusie of overname.


Gevolgen per fusievorm De pensioengevolgen zijn afhankelijk van de fusievorm. Het is daarom goed om te weten op welke manieren een fusie of overname gerealiseerd kan worden. Over het algemeen onderscheiden we hier de volgende 3 manieren waarop een fusie tot stand kan komen: aandelenfusie, juridische fusie en bedrijfsfusie. De manier waarop men om dient te gaan met pensioenregelingen en hun uitvoerders heeft te maken met de fusievorm, verschillen tussen pensioenregelingen van beide partijen en uitzonderingen in de wet of cao. Net zoals andere arbeidsvoorwaarden, moeten pensioenregelingen van de overgenomen partij in veel gevallen gerespecteerd worden.


Aandelenfusie Bij een aandelenfusie wordt een onderneming overgenomen door overdracht van aandelen. In dit geval koopt de overnemende partij de meerderheid van de aandelen waardoor de onderneming zijn eigendom wordt. De pensioenregelingblijft bij een aandelenfusie intact, maar het is mogelijk dat er gewisseld wordt van pensioenuitvoerder.


Juridische fusie Bij een juridische fusie worden van twee ondernemingen met dezelfde rechtsvorm één onderneming gemaakt. Dit kan gerealiseerd worden door onderneming A op te heffen en onder de naam van onderneming B verder te gaan, of andersom. Daarnaast is het ook mogelijk om beide ondernemingen op te heffen en onder een volledig nieuwe onderneming verder te gaan. Onderneming A en B gaan dus samen verder als onderneming C. Bij een juridische fusie gaat de uitvoeringsovereenkomst die de verkopende partij had met een uitvoerder over naar de kopende partij.


Bij een juridische fusie zijn er drie mogelijke situaties die gevolgen hebben voor de manier waarop er met lopende pensioenregelingen moet worden omgegaan:

1. beide partijen hebben een pensioenregeling; 2. alleen de kopende partij heeft een pensioenregeling of; 3. alleen de verkopende partij heeft een pensioenregeling.

Als beide partijen een pensioenregeling hebben, dan gaat de pensioenregeling van de werknemers van de verkopende partij over naar de kopende partij. De pensioenuitvoerder blijft in dit geval dezelfde als voorheen.Als alleen de kopende partij een pensioenregeling heeft, dient deze de pensioenregeling aan te bieden aan de werknemers van de overgenomen onderneming. De pensioenregeling gaat in op het moment van de overname. Dienstjaren vóór de overname worden niet meegenomen in de pensioenregeling.Als alleen de verkopende partij een pensioenregeling heeft, gaan de pensioenverplichtingen over naar de kopende partij. De deelnemingsjaren van de werknemers blijven gelden. De werknemers van de kopende partij nemen niet automatisch deel aan de pensioenregeling.


Bedrijfsfusie Bij een bedrijfsfusie is er in de meeste gevallen, net zoals bij een juridische fusie, sprake van het samenvoegen van meerdere ondernemingen. De kopende partij neemt de activa en de passiva over van de overgenomen partij. De uitvoering is in het geval van een bedrijfsfusie afhankelijk van de statuten en reglementen van de pensioenuitvoerder.

In de wet zijn een aantal uitzonderingen opgenomen waarbij lopende pensioenregelingen niet zonder meer blijven bestaan na een bedrijfsfusie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als koper de werknemers van de overgenomen partij een eigen pensioenovereenkomst aan te bieden. Daarnaast kan het geval zich voordoen dat de kopende partij verplicht is deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. In dit geval is het niet verplicht om de lopende pensioenregelingen van de verkopende partij te respecteren. Ten slotte is het mogelijk om af te wijken van de pensioenovereenkomst van de verkoper als dit door de cao van de kopende partij wordt toegelaten.


HULP BIJ FUSIES EN OVERNAMES

Het mag duidelijk zijn dat er haken en ogen kunnen zitten aan een fusie of overname. De Claarensteyn  Consulting Group adviseert en voert due diligence-onderzoeken uit zodat u volledige transparantie heeft aangaande pensioenrisico’s voorafgaand aan een fusie of overname. Zo weet u bijvoorbeeld vooraf wat pensioenregelingen en eventuele betalingsachterstanden van de verkopende partij u gaan kosten. Op basis hiervan kunt u van de fusie of overname afzien of onderhandelen over een lagere prijs. Ook voor verkopende partijen kan Claarensteyn Consulting Group van betekenis zijn. Voorkom bijvoorbeeld dat u de prijs van uw onderneming te laag inschat door de pensioenverplichtingen te overschatten.


We delen graag onze expertise Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.


1 weergave0 opmerkingen
bottom of page