top of page
CPV.png

Werkwijzer Poortwachter: nieuwe versie gepubliceerd


10 januari 2019

Een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter is gepubliceerd (versie 1 december 2018). De Werkwijzer Poortwachter helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vindt u uitgebreid antwoord op de volgende vragen:

Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer? Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn? Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?  

De Werkwijzer Poortwachter is een vervanging van de oude ‘Werkwijzer RIV-toets in de praktijk’.


Aanvullingen

Sinds het verschijnen van de Werkwijzer Poortwachter op 24 maart 2017 heeft UWV een aantal vragen en opmerkingen ontvangen. Die terugkoppeling leidde tot aanvulling op of verduidelijking van de oorspronkelijke tekst. De delen van de tekst die zijn aangevuld of verduidelijkt, zijn links in de kantlijn met een blauwe streep gemarkeerd. Daarnaast zijn er in de hele tekst kleine redactionele aanpassingen gedaan, zodat het document beter aansluit bij de tekstrichtlijnen van UWV. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in deze geactualiseerde werkwijzer. 

Drie aanvullingen uit de Werkwijzer poortwachter op een rij.


1 Actueel oordeel 

Ten tijde van de WIA-aanvraag en voorafgaand aan de Eindevaluatie van het Plan van aanpak, wordt door de bedrijfsarts of de arbodienst een Actueel oordeel opgesteld. Het Actueel oordeel bevat een omschrijving van de belastbaarheid van de werknemer en de stand van zaken met betrekking tot de re-integratie op dat moment.


2 Bekortingsverzoek

Als er geen bekortingsverzoek is gedaan of zo’n verzoek niet is gehonoreerd, loopt de verlengde loondoorbetalingsverplichting door tot maximaal 52 weken. Als het bekortingsverzoek wordt gehonoreerd stopt de loondoorbetalingsverplichting 6 weken na uitreiking van de beslissing.3 Beeldvorming UWV

Zodra het re-integratieverslag (RIV) compleet is vormt UWV zich op basis van de aangeleverde documenten een beeld van de belastbaarheid, de belasting in de oorspronkelijke functie, de verrichte inspanningen en het behaalde re-integratieresultaat. Zo nodig beoordeelt de verzekeringsarts van UWV het sociaal medisch handelen van de bedrijfsarts.

Werkwijzer poortwachter nieuwe versie

12 weergaven0 opmerkingen
bottom of page